Eğitimde Motivasyon!

2016-11-28

Eğitimde görülen sorunların en önemlisini, öğrencilerin motivasyon problemi oluşturur. Motivasyon; “ bir çocuğun bir davranışı sergilemesi için içindeki veya etrafındaki ‘güçlerin’ harekete geçmesidir.” 

 

Eğitimde Motivasyonun! 

 • Bir şeyi başarabilmek için istek ve kararlı olmak,
 • Karşılaşılan engellere rağmen devam etmek gibi

 Önkoşulları vardır.

 

1) Motivasyonun Öğeleri Nelerden Oluşur? 

 • Özgüven,
 • Başarı,
 • Kişilerarası  ilişkiler ve
 • Dikkatten 

oluşmaktadır.

   

2) Her öğrencinin, değişik görevlerde farklı miktarlarda motivasyona ihtiyaçları vardır. Öğrenciler, yapacağı görevi sevmediği ya da zor bulduğu zaman beyninde olumsuz düşünceler oluşabilir. 

 

 

 

3) Öğrencilerin Motive Olmasını Engelleyen Unsurlar Nelerdir?

a) Öğrenilmiş Çaresizlik (Çocuğun yapamayacağı veya başaramayacağını anlatan olumsuz mesajlarıdır)

b) Özgüven Yetersizliği ( Çocuğun yapma, elleme, dokunma gibi sözcüklerle engellenmesidir), 

c) Mazeretçilik (bahane bulmadır)

d) Atalet (amaca yönelik eyleme geçememektir) 

 

4) Öğrencilerin başarıyı yakalayabilmesi için öncelikle;

Öğrencinin, motive olduğu ölçüde başarılı olduğunu hatırınızdan çıkarmamalısınız. Bunun için öncelikle öğrencilerin!

 

 • Kendine hedef belirlemesini sağlamalısınız, 
 • Plân yapmasını öğretmelisiniz, 
 • Pozitif bir öğrenme ortamı oluşturmalısınız, 
 • Verimli çalışma yollarını öğrenmelisiniz ve
 • Onları motive etmelisiniz

 

5) Bilmelisiniz Ki!

 • Başarı, öğrencinin başarılı olma yolundaki çabasını artırmaktadır. Başarıyı elde eden öğrenci, bu tadı tekrar yaşayabilmek için öğrenmeye motive olacaktır. İşte bu güdülenme onu yeni başarılara götürecektir. Bunun için, öğrencilerinize öğrenme zevkini tattırmalısınız. Örgencilerinize model olmalı, onların farklılıklarını kabul edebilmeli, dikkatlerini sürekli uyanık tutmalı, başarısızlıklarının üstesinden gelebilmeleri için desteklemeli, merak edici sorular sorarak öğrenme dürtülerini uyandırabilmeli ve dersin hedeflerinden öğrencileri haberdar ederek beklenti oluşturmalısınız.

 

6) Unutmayın!

 • Motive olmuş bir öğrenci,  inisiyatifi ele alır ve vazgeçmeden ya da bir şeyi neden yapamadığına dair bir sürü bahane uydurmadan görevini yerine getirir. 
 • Bazı öğrenciler içsel motive olurken (yani bir şeyleri yapmalarına temelde inançları ve hisleri yardım ederken) diğerleri dışsal motive olur (cesaretlenmek için diğerlerinin desteğine ihtiyaç duyma). 
 • Öğrenciler, farklı faaliyetlerde farklı motivasyon türlerine ihtiyaç duyarlar.

7) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Derse başlarken ilginç, şaşırtıcı, merak uyandırıcı sorular sormalı, çalışmaları mümkün olduğu kadar aktif, araştırıcı, heyecanlı ve yararlı hale getirmelisiniz.

8) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Bütün öğrencilerin, neyi nasıl yapacaklarını ve ulaşacakları hedefe nasıl gideceklerini bilip bilmediklerinden emin olmalısınız. Öğrenciler arasında zeka, sosyo-ekonomik-kültürel geçmiş, okula ve bazı derslere karşı tutum açılarından bireysel ayrılıklar olduğunu her zaman dikkate almalısınız.

9) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmalısınız. Sınıfın fiziksel şartlarını hesaba katmalısınız. Öğrencilerle ilgilendiğinizi ve onların sizin sınıfınızın örgencileri olduğunu hissettirmelisiniz.

10) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Bütün örgencilerin azda olsa saygınlık kazanabilecekleri öğrenme yaşantıları düzenlemeli, her öğrencinin takdir edilme ihtiyacını karşılayacağı ders içi ve dışı etkinlikler organize etmelisiniz,

 

11) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Öğrencilere her konuda seçenekler sunmalı, olumlu benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olmalı, olumlu yanlarını vurgulayarak, sonuçlar hakkında geri bildirim vermelisiniz.

12) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Örgencilere, kendi öğrenmelerini kendilerinin yönlendirmeleri için cesaretlendirmeli, İhtiyaç duyan öğrencileri öz güvenlerini ve başarı ihtiyaçlarını geliştirmeleri için cesaretlendirmeye çalışmalısınız. Öğrencilere sorumluluk vererek, kendileriyle yarıştırarak onların başarı güdüsünü geliştirici teknikler kullanmalısınız.

13) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Okul başarısızlığı bir kısır döngüdür. Bu döngü, ancak öğretmenin beklentisini yüksek tutarak öğrenciyi güdülemesiyle kırılabileceğini bilmelisiniz (Selçuk, 2000: s. 224),

14) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • İstenilen davranışı kazandırmada model olmak önemlidir. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilere taklit ederek, oyunla öğretmelisiniz,

15) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Öğretilecek konuları, bir sorunla ilişkilendirmemelisiniz. Öğrenileceklerin gerçekten öğrenilmesi gerektiğine öğrenci inandırmalı ve bunları hangi problemin çözümünde kullanabileceklerini belirtmelisiniz,

16) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Öğrencilerinize; güler yüzlü, sabırlı, sevecen, tutarlı, dürüst, anlayışlı bir tutum sergilemeli, sözleriniz ile davranışlarınız arasında tutarlı olmalısınız.

17) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Öğrencilerinize; başarısızlıktan korkmamaları gerektiğini her zaman vurgulamalı, herkesin yanlış yapabileceğini söyleyerek çekingen öğrencileri yüreklendirmelisiniz,

18) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Öğrencileriniz arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alarak onları güdülenmelisiniz. Motivasyon için öğrencinin dikkatini sürekli olarak öğrenme materyallerine yönlendirmelisiniz.

19) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Öğrencilerinizi utandırmadan, eleştirmeden, küçük düşürmeden cezalandırmalı, sözel övgüyü kullanılmalı, her öğrencinin övülecek bir davranışının olduğunu bilerek, istendik davranışı görmeli ve beğendiğini öğrencinize söylemelisiniz,

20) Öğrencilerinizi Motive Etmek İçin Neler Yapmalısınız?

 • Öğrencilerinizi dersin hedeflerinden haberdar etmeli, yarışma ve rekabeti öğrencilerinizi başkalarıyla karşılaştırmadan, onları örselemeyecek bir biçimde eski ve yeni başarılarını karşılaştırarak yapmalısınız

21) Öğrencilerinizin Motivasyon Gidişatını İzlemek Ve Değerlendirmek İçin Sertifika Hazırlayabilirsiniz

 

 

22) Öğrencilerin Motivasyonunda Hangi Eğitimsel Kazanımlar Olmalıdır?

 • Sosyal beceriler kazandırmalısınız,
 • İletişim becerileri kazandırmalısınız,
 • Algısal-devimsel beceriler kazandırmalısınız,

23) Öğrencilerin Motivasyonunda Hangi Eğitimsel Kazanımlar Olmalıdır?

 • Analitik düşünme ve problem çözme becerileri kazandırmalısınız,
 • Yaratıcılık ve estetik beceriler kazandırmalısınız,
 • Kendisini tanıma becerileri kazandırmalısınız

24) Öğrencilerinize “Sosyal Beceri” İçin!

 • Dostluk kurmayı kazandırmalısınız,
 • İşbirliği yapma,  gruptaki çatışmaları çözümlemeyi kazandırmalı ve 
 • Empatik becerileri kazanmalısınız. 

25) Öğrencilerinize “Kendini Tanıma Becerileri” İçin!

 • Öğrenciler, kendisi hakkında ne hissettiğini, çevresindeki dünyayla baş edebilmek için hangi becerilere sahip olması gerektiğini okulöncesi eğitim yıllarında öğrenmektedirler. 

26)  Öğrencilerinize “Kendini Tanıma Becerileri” İçin!

 • Öğrencilerinizin, ilgi ve yetenek alanlarını tanımasına fırsat vermeli, vücudunun ve duyu organlarının fonksiyonlarının farkındalığını arttırmalısınız.

27)  Öğrencilerinize “Kendini Tanıma Becerileri” İçin!

 • Öğrencilerinizin cinsel kimliğinin gelişmesi için cinsiyet farklılıklarını tanıtmalı, olumlu benlik algısı geliştirmesine yardımcı olmalı ve duygusal özellikleri onlara kazandırmalısınız.

 

28)  Öğrencilerinize “İletişim Becerileri” İçin!

 • Arkadaşlarını dinleme becerisi kazandırmalısınız,
 • Arkadaşları hakkında konuşmaları için bazı materyaller vermelisiniz,

29) Öğrencilerinize “İletişim Becerileri” İçin!

 • İkili ya da daha büyük gruplarda kendileri ile ilgili konuşmaya teşvik etmelisiniz,
 • Başkalarını dinlemeleri için onlara fırsatlar sağlamalısınız,

30) Öğrencilerinize “İletişim Becerileri” İçin!

 • Açıklamaları anlamalarına yardım etmeli, yüz ve vücut hareketlerini anlamlandırarak başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamalarına yardımcı olmalısınız.

31) Öğrencilerinize “Algısal-Devimsel Beceriler” İçin!

 • Öğrencilerinizin görme, işitme, dokunma, koku alma, tat alma gibi duyu organlarını kullanmalarını gerektiren hassasiyetlerini artırmalısınız,

32) Öğrencilerinize “Algısal-Devimsel Beceriler” İçin!

 • Yürüme, tırmanma, koşma, atlama, denge ve özellikle düğme ve fermuarları kullanarak giyinme-soyunma, dişlerini temizleme, çatal-bıçak kullanarak beslenme, küçük bloklar- parçaları birleştirme, marangozluk ve yemek pişirme için araçları kullanma, masa hazırlama, kalem, tükenmez kalem, fırça vb. kullanma, makas kullanma, küçük hayvanları incitmeden tutma; dikey, yatay çizgiler, daire, kare, üçgen vb. şekilleri çizme ve kopya etme, suyu bir kaba doldurma, boşaltma, iğneye iplik geçirme ve dikme… vb  becerileri kazandırmalısınız. 

 

33) Öğrencilerinize “Analitik Düşünme Ve Problem Çözme Becerileri” İçin!

 • Gözlem,  Sıralama ve Sayı Becerilerini kazandırmalısınız, 

 

34) Öğrencilerinize “Algısal-Devimsel Beceriler” İçin!

 • Uzay Becerilerini kazandırmalısınız. 
 • Zamanın Farkında Olma Becerisini kazandırmalısınız 
 • Basit Neden-Sonuç İlişkilerini Anlama becerilerini kazandırmalısınız

 

35) Öğrencilerinize “Yaratıcılık Ve Estetik Becerileri” İçin!

 • Öğrencilerinizle başkaları tarafından oluşturulan eserler hakkında konuşmalı, tartışmalı, onları anlamasını sağlamalısınız.

36) Öğrencilerinize “Yaratıcılık Ve Estetik Becerileri” İçin!

 • Öğrencilerinizin yaratıcılık ve estetik özelliklerinin geliştirilmesi için, sanat çalışmaları (kalemlerle, boyalarla, yoğurma maddeleriyle, artık materyallerle ve küçük bloklarla vb. çocuğun özgürce yapacağı çalışmalar), müzik çalışmaları (müzik dinleme, sesleri keşfetme, ritim tutma, şarkı söyleme, müzik aleti kullanma, çeşitli sesler oluşturma… vb. etkinlikler), yaratıcı dans, hareket, dramatik oyun gibi etkinlikler, şiir ve tekerleme dinleme, söyleme çalışmalarını yapmalısınız.

Son Eklenenler

Eğitimde Motivasyon!

2016-11-28

Eğitimde görülen sorunların en önemlisini, öğrencilerin motivasyon problemi oluşturur. Motivasyon; “ bir çocuğun bir davranışı sergilemesi için içindeki veya etrafındaki ‘gü&cc ...

Devamı...

Dikkat Eksikliği Olan Ünlüler

2016-11-28

Dünyanın en ünlü ve başarılı kişileri Albert Einstein, Alexander Graham Bell, Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Abraham Lincoln, John F. Kennedy ve Walt Disney’in Dikkat Eksikliği Hi ...

Devamı...

Rehberlik ve Eğitim

2016-11-24

Eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma, amaçları itibarıyla bireylerin kendilerini tanımalarına ve gerçekleştirmelerine yardım etmek suretiyle bireylerin davranışlarını değiştirmeye yöneliktirler. Eğitim ...

Devamı...