PDEVCO’nun amacı, okullarda/kurumlardaki eğitimde psikolojik hizmetlerin yürütülmesine katma değer sağlamaktır.

PDEVCO: “1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 62 nci maddesi”, “5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi”, “5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu”, “6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, “573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, “5378 Sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği”, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Genelgesi”, “Destek Eğitim Odası Açılması Genelgesi”, “Eğitsel Değerlendirme, Tanılamada Dikkat Edilecek Hususlar Konulu Resmi Yazı”, “Eğitsel Değerlendirme, Tanılama ve Özel Eğitim Uygulamaları Konulu Resmi Yazı”, “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminde Rehberlik Hizmeti”, “Tercih Danışmanlığı Komisyonları”,  “Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu bağlamda, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması ve sistemli olarak yürütülmesinde PDEVCO; “bireye ve bireysel farklılıklara saygıyı, bilimselliği, gizliliği, gelişimsel bir anlayışla, önleyici/koruyucu yaklaşımı, bireysel, kurumsal, toplumsal özelliklerin ve ihtiyaçların göz önünde bulundurulmasını, bireylerin yaş, gelişim özellikleri ile psiko-motor alanlarını, profesyonellik ile mesleki ve etik değerlere uyulmasını, ilgili tüm tarafların işbirliği ve eşgüdümü” esas almaktadır.

 Bir sistem olarak PDEVCO, bireyin “eğitsel değerlendirme ve tanılamasında” psikolojik ölme araçlarını işe koşmakta eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetlerinin profesyonelce yürütülmesine fırsat sağlamaktadır.

Ayrıca, PDEVCO’nun bünyesindeki ölçme araçlarının teknik özellikleri, amaçları ve kullanım konuları elektronik ortamda belirtilmiş olup, bu koşullara uyulması zorunludur.

İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, eğitimde psikolojik hizmetleri yürüten rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bunlar:

1. Okulun/kurumun türü, kademesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık çalışma programını hazırlar ve programda yer alan faaliyetleri yürütür.
2. Bireyi tanıma, tarama ve yönlendirme çalışmalarını yürütür. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, ölçme araçlarını uygular.
3. Öğrencinin kendini tanıma, eğitsel ve mesleki ihtiyaçlarını belirleme sürecinde psikolojik ölçme araçları ile bireyi tanıma tekniklerini bir bütünlük içinde uygular, değerlendirir, yorumlar ve raporlaştırır.
4. Eğitim ve iş fırsatları ile meslekler hakkında öğrencileri ve ailelerini bilgilendirir.
5. Öğrencinin ilgi, yetenek, değer, çevre koşulları ve kişilik özelliklerini çok yönlü değerlendirerek ders, bölüm, alan, dal, sosyal kulüp vb. seçimi yapmasına ve/veya bir üst öğrenim kurumuna yönelmesine rehberlik eder.
6. Bireysel veya grupla psikolojik danışma yapar.
7. Bireylerin gelişimlerini desteklemek amacıyla aile rehberliği yapar.
8. Gerekli durumlarda öğrenci ve/veya ailesini ilgili kurumlara/kuruluşlara yönlendirir ve süreci izler.
9. Okul yöneticileri, öğretmenler, okul personeli ve ailelere rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili ortak bir anlayış kazandırmak için müşavirlik yapar.
10. Risk altında bulunan öğrencilere yönelik önlem alınması ve destek sağlanması için gerekli çalışmaları yapar.
11. Danışmanlık tedbiri kararı alınmış çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlu olan kişilere ilgili mevzuat hükümlerince danışmanlık tedbiri hizmeti sağlar.
12. Psiko-sosyal önleme koruma ve müdahale biriminin çalışmalarına katılır.
13. Orta öğretim kurumlarında ödül ve disiplin kuruluna yönlendirilen çocuklarla gerektiğinde görüşme yapar ve görüşme raporunu kurula sunar.
14. Mezun olacak öğrenciler için öğrencinin kişisel, eğitsel ve mesleki özelliklerini içeren değerlendirme raporunu okul yönetimi koordinasyonunda, sınıf rehber öğretmeni, veli ve öğrenci işbirliği ile hazırlar.
15. Sunduğu hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla araştırma, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapar.
16. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve ailelerine yönelik eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
şeklindedir.

Bu çerçevede hazırlanan PDEVCO, öğrenciye verilen tüm psikolojik yardım hizmetlerini kapsamaktadır. Öğrenciyi bir bütün olarak ele alan bu sistem, onun en uygun düzeyde gelişmesini ve böylece kendini gerçekleştirmesini desteklemektedir.

Okullar, Etüt Merkezleri, Özel Eğitim Kursları ve Anaokullarında eğitim gören tüm öğrenciler için hazırlanmış olan bu yazılım, eğitim kurumlarında görev alan rehberlik öğretmenlerinin zamandan kazanarak öğrencilere test ve envanter uygulamalarını ve takiplerini daha kolay, hızlı bir şekilde tamamlamasına destek olmaktadır.

PDEVCO’da bunan psikolojik testler, zihinsel ve psikolojik işlevlerin taramasını sağlayan psikometrik araçlardır. Bu araçlar:

1. Zihinsel Yeteneği,
2. Sözel İşlevler ve Dil Yeteneği,
3. Görsel, İşitsel Ve Dokunsal Algıyı,
4. Yönelim ve Dikkati,
5. Belleği, dikkati ve ataklığı,
6. Öğrenme süreçlerini,
7. Kavramsal İşlevleri,
8. Tutumları, 9. Duygusal ve Davranışsal durumu,
10. Gelişim özelliklerini ölçen
Araçlardan oluşur.

PDEVCO’da; güvenirlik ve geçerlik çalışmaları olan, test puanlarının yaş ve eğitim düzeylerine göre norm değerleri belirlenmiştir olan testler bulunmaktadır. PDEVCO’nun içerdiği testler, ölçme ve değerlendirme amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Testlerin hangi zihinsel/psikolojik süreçleri ölçtüğünü, hangi test veya testlerin kullanılabileceğini sistemden belirlemek mümkündür. Ölçme ve değerlendirmede bu testler, bütün olarak kullanılabilirken ayrı ayrı da kullanabilir. Ancak, sistemde yer alan psikolojik testlerin her biri bağımsız birer araç olup, kullanıcı PDEVCO’yu inceleyerek amacına uygun olan test veya testleri seçebilir.

Test ve envanterlerden bazıları :

• AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
• AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU ÖLÇEĞİ
• ANA BABA TUTUMU ENVANTERİ
• ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ
• BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ
• BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ
• BENDER GESTALT Görsel Motor Algılama Testi
• BURDON DİKKAT TESTİ
• ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
• ÇOCUKLAR İÇİN DEPRESYON ÖLÇEĞİ
• ÇOKLU ZEKÂ KURAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
• HOLLAND MESLEKİ TERCİH ENVANTERİ
• KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
• MESLEKİ EĞİLİMİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ
• METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
• ÖĞRENME STİLLERİ TESTİ
• PPVT RESİM KELİME TESTİ
• PROBLEM TARAMA ENVANTERİ
• ROSENBERG BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ
• SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ
• BUSS – PERY SALDIRGANLIK ÖLÇEĞİ
• ÇOCUK VE ERGENLERDE DAVRANIM BOZUKLUKLARI İÇİN DSM-4’E DAYALI TARAMA VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (Dr.Atilla Turgay)
• BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (COPE)
• CONNERS EBEVEYN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
• CONNERS ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
• EYSENCK KİŞİLİK ENVANTERİ
• ÖFKE ÖLÇEĞİ
• SORUNLU DAVRANIŞ KONTROL LİSTESİ
• RAVEN STANDART PROGRESİF MATRİSLER TESTİ
• DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANI VE DEĞERLENDİRME ENVANTERİ